10. Проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС

Правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері визначає Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (далі - Закон). Згідно статті 1 Закону наукова і науково-технічна експертиза (далі - експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.

Експертиза у сфері науково-технічних розробок та дослідно-конструкторських  робіт (далі - НДР), фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх практичного застосування, проводиться науково-дослідними організаціями та установами, вищими навчальними закладами, іншими організаціями та окремими юридичними і фізичними особами які акредитовані на цей вид діяльності.

Згідно статті 2 Закону основними завданнями експертизи є:
- об'єктивне, комплексне дослідження об'єктів експертизи;
- перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства;
- оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;
- аналіз рівня використання науково-технічного потенціалу, оцінка результативності НДР;
- прогнозування науково-технічних, соціально-економічних і екологічних наслідків реалізації чи діяльності об'єкта експертизи;
- підготовка науково обгрунтованих експертних висновків.

Згідно статті 4 Закону суб'єктами експертизи є замовники, організатори експертизи, а також експерти. Замовниками експертизи можуть бути державні органи і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи.

Замовники експертизи формують завдання на проведення експертизи, забезпечують оплату витрат на її проведення, оплату праці експертів або послуг організаторів експертизи. Організаторами експертизи є фізичні та юридичні особи, які на підставі доручення або договору з замовниками організовують та проводять експертизу і подають експертні висновки.

Експертизу можуть проводити:
- органи виконавчої влади у межах своєї компетенції;
- підприємства, установи та організації всіх форм власності, тимчасові творчі колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, спеціалізовані експертні організації;
- окремі експерти, групи експертів та експертні ради.

Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи. Не дозволяється поєднання в одній особі функцій автора розробки чи іншим чином заінтересованої особи та її експерта.

Згідно статті 5 Закону об'єктами експертизи можуть бути:

- діючі об'єкти техніки та промисловості, споруди, природні об'єкти тощо, стосовно яких виникає потреба отримати науково обгрунтовані експертні висновки;

- проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно провести науково обгрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прийняття, впровадження,  подальшого використання тощо.

Згідно статті 6 Закону підставами для проведення експертизи є:
- рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень;
- договори на проведення експертизи, укладені підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами.

Згідно статті 7 Закону фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, та юридичні особи, статутом яких передбачено таку діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення експертизи.

Порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення експертизи, форму свідоцтва на право проведення такої експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки.

Державну акредитацію осіб на право проведення експертизи проводить центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльностію.

Згідно статті 10 Закону державну експертизу проводять:
- органи виконавчої влади;
- державні підприємства,установи та організації.

Згідно статті 13 Закону об'єкти експертизи можуть передаватися на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну експертизи.

Згідно статті 14 Закону попередня експертиза проводиться з метою з'ясування відповідності формальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і правилам технічної та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо.

Згідно статті 15 Закону первинна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обгрунтованого висновку щодо об'єктів експертизи, які передаються заінтересованими фізичними та юридичними особами - замовниками експертизи на аналіз та оцінку експертним організаціям або експертам.

Згідно статті 16 Закону повторна експертиза може проводитися:
- у разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи;
- на вимогу замовника експертизи чи автора розробки за наявності обгрунтованих претензій до висновку первинної експертизи.

Згідно статті 17 Закону додаткова експертиза проводиться стосовно об'єктів, щодо яких відкрилися нові наукові і науково-технічні обставини.

Згідно статті 18 Закону контрольна експертиза здійснюється з ініціативи замовника для перевірки висновків первинної експертизи або з ініціативи фізичних чи юридичних осіб, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.

Згідно статті 22 Закону основним юридичним документом, що регламентує відносини  між замовником і організатором у сфері експертизи, є договір на її проведення.

Згідно статті 34 Закону у сфері державної експертизи фінансову підтримку діяльності експертів забезпечує держава. В усіх інших випадках матеріальне стимулювання експертів здійснюється за рахунок коштів замовника експертизи або інших організацій і установ за дорученням замовника.

Максимальний розмір коштів, що спрямовуються на покриття витрат на експертизу, не може перевищувати:
- для експертизи наукових і науково-технічних програм та проектів - 1,5 % кошторису витрат, передбачених на їх виконання;
- для експертизи виконаних науково-дослідних або проектно-конструкторських робіт - 3 % вартості обсягу виконаних робіт.

24 квітня 1998 року наказом Міністерства України у справах науки і технологій № 131, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 1998 року за № 462/2902, було затверджено «Положення про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи» (далі - Положення), яке встановлює такі вимоги:

1.11. Під час проведення експертизи встановлюються відповідність об'єктів експертизи вимогам національної економічної, оборонної та екологічної безпеки; науково-технічна новизна об'єктів експертизи; відповідність технологій, обладнання, устаткування кращим вітчизняним та зарубіжним аналогам; відповідність вимогам чинних стандартів, вимогам технічної безпеки; реальність термінів упровадження об'єктів експертизи та актуальність об'єктів на момент її завершення; ступінь економічної ефективності, матеріаломісткості технологій і обладнання.

2. Види експертизи

2.1. Експертиза може бути попередня, первинна, повторна, додаткова та контрольна.

2.7. Експертиза набуває статусу державної, якщо вона провадиться державними органами або на виконання їх доручень академіями наук.

3. Координація діяльності суб'єктів експертизи

3.1. Замовник експертизи подає до організатора експертизи заяву про проведення експертизи разом з супровідними документами щодо об'єкта експертизи. Замовник експертизи формує завдання на проведення експертизи, забезпечує оплату витрат на її проведення.

3.6. Основним документом, що регламентує стосунки між замовником і організатором експертизи, є договір на її проведення. До договору додаються документи, які визначають об'єкт експертизи та забезпечують її проведення. Документи подаються на паперовому та магнітному носіях.

3.8. Організатор веде реєстр поданих проектів та надає авторам проектів довідку про реєстраційний номер та консультації з процедурних питань.

4. Вимоги до експертного висновку

4.1. Висновок експертизи складається із вступної, констатувальної та заключної частин. Чітка і ясна оцінка проекту у висновках експертизи (за одним із вказаних варіантів) є обов'язковою. Висновок, що не має такої оцінки, не може бути підписаний чи затверджений уповноваженими посадовими особами.

4.2. Підготовлений експертний висновок підписується експертом і керівником організації (установи) - організатором експертизи.

4.6. Висновок експертизи зберігає чинність протягом терміну, визначеного договором на її проведення. Після закінчення терміну дії висновку експертизи відповідні об'єкти експертизи підлягають повторній експертизі.

5. Права та обов'язки експертів

5.1. Експертами є фізичні особи, які мають сертифікат на проведення експертизи або інший документ, що його заміняє, високу кваліфікацію, знання з даної галузі науки або техніки, володіють методикою науково-експертної оцінки, безпосередньо здійснюють експертизу та персонально відповідають за достовірність, повноту, об'єктивність аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи та чинного законодавства.

Експерти залучаються на підставі договорів або контрактів.

5.4. Експерт письмово оформляє висновок експертизи. Не допускається повторне проведення експертизи щодо конкретного проекту одним і тим самим експертом...

Чтобы прочитать лекцию полностью, напишите автору

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Ссылки | Отзывы

Контакт | Студентам | Ветеранам | Астрология | Карта сайта