09. Побудова і структура послуг безпеки інформації

Перелік функціональних послуг безпеки та рівнів гарантій, їх структура і семантичне позначення наведені в НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

1. Послуги конфіденційності

Послуги конфіденційності та цілісності, а також  деякою мірою - використання ресурсів, є класичними послугами, що безпосередньо реалізують ту частину політики безпеки, яка складає ПРД.

Послуги конфіденційності забезпечують можливість керування потоками інформації від захищених пасивних об'єктів до об'єктів-користувачів з метою захисту пасивних об'єктів від несанкціонованого ознайомлення з їх умістом (компрометації).

Механізмами, що забезпечують реалізацію послуг конфіденційності, є механізми керування доступом, тобто надання можливості доступу до ресурсу згідно зі спеціально визначеними правилами.

Як основні схеми, на підставі яких може здійснюватися керування доступом, можуть використовуватися:

- списки керування доступом (під списком керування доступом слід розуміти пов'язаний із запитуваним ресурсом набір атрибутів доступу у вигляді сукупностей ідентифікаторів ініціаторів запиту та атрибутів, що визначають дозволені види доступу або операції над запитуваним ресурсом);

- списки повноважень (під списком повноважень слід розуміти пов'язаний з ініціатором запиту набір атрибутів доступу у вигляді сукупності операцій, дозволених над заданою множиною запитуваних ресурсів);

- мітки безпеки (під мітками слід розуміти атрибути доступу, пов'язані як з ініціатором запиту, так і з запитуваним ресурсом, рішення про надання доступу приймається на підставі оброблення міток ініціатора і ресурсу за заданими правилами).

Для прийняття рішення про можливість надання доступу ці механізми можуть використовувати, наприклад:
- ідентифікатори відповідних об'єктів;
- ідентифікатори груп відповідних об'єктів;
- інформацію про права доступу до пасивних об'єктів у вигляді міток доступу, списків керування доступом або списків повноважень;
- інформацію про права володіння пасивним об'єктом;
- інформацію про час спроби доступу;
- інформацію про маршрут запиту доступу в розподілених системах;
- інформацію про тривалість сеансу доступу до ресурсу.

В цьому розділі зібрані послуги, реалізація яких дозволяє забезпечити захист інформації від несанкціонованого ознайомлення з нею (компрометації). Конфіденційність забезпечується такими послугами: довірча та адміністративна конфіденційність, повторне використання об'єктів, аналіз прихованих каналів, конфіденційність при обміні. Принципи, що лежать в основі реалізації послуг, визначаються політикою конфіденційності.

1.1. Довірча конфіденційність (КД)

Послуга КД дозволяє звичайному користувачу керувати потоками інформації від захищених об'єктів, що належать його домену, до інших користувачів. Як правило, під об'єктами, що належать домену користувача, маються на увазі об'єкти, створені користувачем. Рівні послуги КД ранжируются на підставі повноти захисту і вибірковості керування.

Мінімальна довірча конфіденційність (КД-1)

Найбільш слабкою мірою гарантії захисту від несанкціонованого ознайомлення є накладення обмеження на одержання інформації процесами. На цьому рівні дозволені  потоки інформації від об'єкта тільки до певних процесів. Хоч і не існує обмеження на те, хто може активізувати процес, тобто, хто може одержувати інформацію, КЗЗ обмежує потоки інформації фіксованому списку процесів, грунтуючись на атрибутах доступу об'єктів і процесів. Користувач, домену якого належить об'єкт, може змінювати список процесів, які можуть одержувати інформацію від об'єкта. Для такої системи можна побудувати часткову або повну матрицю доступу процесів до захищених об'єктів.

Базова довірча конфіденційність (КД-2)

Атрибути доступу об'єктів і користувачів повинні містити інформацію, що використовується КЗЗ для розмежування доступу до об'єктів з боку конкретного користувача. Додатково повинна існувати можливість встановлювати, які користувачі можуть активізувати конкретний процес, що дозволяє одержати можливість обмеженого керування потоками інформації. Керування правами доступу на даному рівні має невисоку вибірковість. Користувач, домену якого належить об'єкт (процес) може вказати, які групи користувачів і, можливо, які конкретні користувачі мають право одержувати інформацію від об'єкта (ініціювати процес). Для такої системи можна побудувати часткову матрицю доступу користувачів до захищених об'єктів і процесів.

Повна довірча конфіденційність (КД-3)

Основна відміна від попереднього рівня це те, що КЗЗ повинен забезпечувати більш високу вибірковість керування тим, які користувачі можуть одержати інформацію від об'єкта або ініціювати процес. Користувач, домену якого належить об'єкт, може вказати права доступу для кожного конкретного користувача і групи користувачів. Є можливим включати або вилучати користувачів із списку доступу. Для такої системи можна побудувати повну матрицю доступу користувачів до захищених об'єктів і процесів. Така вибірковість керування може бути одержана, наприклад, за рахунок використання списків доступу.

Абсолютна довірча конфіденційність (КД-4)

Даний рівень забезпечує повне керування потоками інформації в ІТС. Атрибути доступу користувача, процесу і об'єкта повинні містити інформацію, що використовується КЗЗ для визначення користувачів, процесів і пар процес/користувач, які можуть отримати інформацію від об'єкта. Таким чином гарантується, що інформація надсилається об’єктом потрібному користувачеві через авторизований процес. Вимоги до вибірковості керування залишаються такими ж самими, як і для попереднього рівня. Для такої системи можна побудувати повну матрицю доступу користувачів, процесів і пар користувач/процес до захищених об'єктів і процесів.

Для всіх рівнів даної послуги необхідною умовою є реалізація рівня НИ-1 послуги «ідентифікація і автентифікація». Для рівнів КД-3 і КД-4 необхідною умовою є реалізація рівня КО-1 послуги «повторне використання об'єктів», оскільки, якщо при виділенні об'єкта користувачеві в цьому об'єкті міститься інформація, що залишилась від попереднього користувача, то це може призвести до витоку інформації, і всі зусилля щодо реалізації даних рівнів послуги будуть марні.

1.2. Адміністративна конфіденційність (КА)

Послуга КА дозволяє адміністратору керувати потоками інформації від захищених об'єктів до користувачів.

Згідно з політикою адміністративної конфіденційності об'єкту присвоюються атрибути доступу, що визначають домен, якому повинні належати ті користувачі або процеси, які намагаються одержати інформацію. Найбільше розповсюдження отримав механізм, коли у вигляді атрибутів доступу використовуються мітки, що визначають рівень конфіденційності інформації (об'єкта) і рівень допуску користувача. Таким чином КЗЗ на підставі порівняння міток об'єкта і користувача може визначити, чи є користувач, що здійснює запит на доступ до  інформації, авторизованим користувачем.

Рівні даної послуги ранжируються на підставі повноти захисту і вибірковості керування повністю аналогічне рівням послуги довірча конфіденційність з тією відміністю, що тільки адміністратор або авторизований адміністратором користувач має право включати і вилучати користувачів, процеси і об'єкти до/з конкретних доменів або піддоменів. Наприклад:

Мінімальна адміністративна конфіденційність (КА-1)

Політика адміністративної конфіденційності повинна визначати множину об'єктів ІТС, до яких вона відноситься. КЗЗ повинен здійснювати розмежування доступу на підставі атрибутів доступу процесу і захищеного об'єкта. КЗЗ повинен надавати можливість адміністратору для кожного захищеного об'єкта шляхом керування належністю користувачів, процесів і об'єктів до відповідних доменів визначити конкретні процеси і/або групи процесів, які мають право одержувати інформацію від об'єкта.

Абсолютна адміністративна конфіденційність (КА-4)

Політика адміністративної конфіденційності, що реалізується КЗЗ, повинна відноситись до всіх об'єктів ІТС. КЗЗ повинен здійснювати розмежування доступу на підставі атрибутів доступу користувача, процесу і захищеного об'єкта. КЗЗ повинен надавати можливість адміністратору для кожного захищеного об'єкта шляхом керування належністю користувачів, процесів і об'єктів до відповідних доменів визначити конкретних користувачів і процеси (і групи користувачів і процесів), які мають, а також тих, які не мають права одержувати інформацію від об'єкта.

Як і для послуги «довірча конфіденційність», для всіх рівнів даної послуги необхідною умовою є реалізація рівня НИ-1 послуги «ідентифікація і автентифікація», а для рівнів КА-3 і КА-4 - рівня КО-1 послуги «повторне використання об'єктів». Додатковою необхідною умовою для всіх рівнів даної послуги є реалізація рівня НО-1 послуги розподіл обов'язків, оскільки в системі повинні бути визначені ролі звичайного користувача і адміністратора.

 

1.3. Повторне використання об'єктів (КО-1)

Послуга КО-1 дозволяє забезпечити коректність повторного використання одних і тих же ресурсів. Послуга гарантує, що у випадку, якщо один і той же ресурс виділяється новому користувачу або процесу, він не містить інформації, що залишилася від попереднього користувача або процесу. Реалізація даної послуги дозволяє забезпечити захист від атак типу «збирання сміття».

Механізмами, що забезпечують реалізацію послуги, є механізми:
- ініціалізації (заповнення наперед заданими або випадковими даними) вмісту поділюваних ресурсів, використовуваних для збереження пасивних об'єктів;
- ініціалізації (видалення) атрибутів доступу пасивних об'єктів, що видаляються.

Ці механізми можуть бути реалізовані або в компонентах КЗЗ, що входять до складу ядра КЗЗ і в яких здійснюється оброблення запитів на видалення пасивних об'єктів і звільнення займаних об'єктами поділюваних ресурсів, або в компонентах КЗЗ, у яких здійснюється оброблення запитів на створення нових пасивних об'єктів і виділення необхідних для їх збереження поділюваних ресурсів.

Залежно від реалізованих механізмів можна виконувати очищення об'єкта після його звільнення користувачем або безпосередньо перед його наданням наступному користувачу.

Повторне використання об'єкта може бути реалізовано також шляхом шифрування інформації, що міститься в об'єктах, і використання керування криптографічними ключами замість знищення інформації...

Чтобы прочитать лекцию полностью, напишите автору

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Ссылки | Отзывы

Контакт | Студентам | Ветеранам | Астрология | Карта сайта