06. Складання моделі загроз для інформації в ІТС

Після проведення обстеження всіх середовищ ІТС необхідно визначити всі можливі потенційні загрози для ІТС. Походження загрозможе бути випадковим і навмисним.

Випадкове походження обумовлюється спонтанними і не залежними від волі людей обставинами, що виникають в ІТС в процесі її функціонування. Найбільш відомими випадковими загрозами є стихійні лиха, відмови, збої, помилки та побічні впливи.

Сутність цих загроз (окрім стихійних лих, сутність яких незрозуміла) визначається таким чином:
- відмова - порушення працездатності системи, що призводить до неможливості виконання нею основних своїх функцій;
- збій - тимчасове порушення працездатності системи, наслідком чого може бути неправильне виконання у цей момент своїх функцій;
- помилка - неправильне виконання системою своїх функцій, що відбувається внаслідок її специфічного стану;
- побічний вплив - негативний вплив на систему, який чиниться будь-якими явищами, що відбуваються всередині системи або у зовнішньому середовищі.

Навмисне походження загроз обумовлюється зловмисними діями людей.

Передумови появи загроз можуть бути об'єктивними та суб'єктивними. Об'єктивні передумови можуть бути спричинені кількісною або якісною недостатністю елементів системи тощо. До суб'єктивних передумов відносяться різновиди людської діяльності: іноземна розвідка, промислове шпигунство, злочинні дії, неякісна робота персоналу ІТС.

Перераховані різновиди передумов інтерпретуються таким чином:
- кількісна недостатність - фізична нестача одного або декількох елементів системи, що викликає порушення технологічного процесу обробки даних і / або перевантаження наявних елементів;
- якісна недостатність - недосконалість конструкції (організації) елементів системи, в силу цього можуть з'являтися можливості випадкового або навмисного негативного впливу на оброблювану або збережену інформацію.

Джерело загрози - це безпосередній їх генератор або носій. Таким джерелом можуть бути люди, технічні засоби, моделі (алгоритми), а також - програми, технологічні схеми обробки, зовнішнє середовище.

Спробуємо тепер, спираючись на наведену системну класифікацію загроз безпеки інформації, визначити всю кількість загроз, потенційно можливих у сучасних ІТС. При цьому ми повинні врахувати не лише всі відомі загрози, але й ті загрози, що раніше не виявлялися, але потенційно можуть виникнути при застосуванні нових концепцій архітектурної побудови ІТС і технологічних схем обробки інформації.

Всі можливі канали витоку інформації (КВІ) класифікуються за двома критеріями:
- наявність доступу до ІТС;
- стан функціонування ІТС.

За першим критерієм КВІ можуть бути розділені на такі, що:
- не вимагають доступу, тобто дозволяють отримувати необхідну інформацію дистанційно (наприклад, шляхом візуального спостереження через вікна приміщень ІТС);
- вимагають доступу в приміщення ІТС. У свою чергу, такі канали можуть не залишити слідів в ІТС (наприклад, візуальний перегляд зображень на екранах моніторів або документів на паперових носіях), а можуть і залишити ті чи інші сліди (наприклад, розкрадання документів або машинних носіїв інформації).

За другим критерієм КВІ можуть бути розділені на:
- потенційно існуючі незалежно від стану ІТС (наприклад, викрадати носії інформації можна незалежно від того, в робочому стані знаходяться засоби АС чи ні);
- існуючі тільки в робочому стані ІТС (наприклад, побічні електромагнітні випромінювання та наведення).

В результаті такої класифікації отримаємо 6 класів КВІ, які мають таку орієнтовну характеристику:

- 1-й клас - КВІ, які проявляються безвідносно до обробки інформації без доступу до елементів ІТС ( підслуховування розмов, а також провокування на розмови осіб, що мають відношення до ІТС, і використання зловмисником візуальних, оптичних та акустичних засобів);

- 2-й клас - КВІ, які проявляються у процесі обробки інформації без доступу до елементів ІТС (електромагнітні випромінювання різних пристроїв ІТС, апаратури та ліній зв'язку, паразитні наведення в ланцюгах харчування, телефонних мережах, системах теплопостачання, вентиляції тощо);

- 3-й клас - КВІ, які проявляються безвідносно до обробки інформації з доступом до елементів ІТС, але без зміни останніх (всілякі види копіювання носіїв інформації і документів, а також розкрадання виробничих відходів);

- 4-й клас - КВІ, які проявляються у процесі обробки інформації з доступом до елементів ІТС, але без зміни останніх (запам'ятовування та копіювання інформації в процесі обробки, використання програмних закладок тощо);

- 5-й клас - КВІ, які проявляються безвідносно до обробки інформації з доступом до елементів ІТС і зі зміною останніх (підміна та розкрадання носіїв інформації й апаратури, впровадження у програмне забезпечення шкідливих кодів, вірусів тощо);

- 6-й клас - КВІ, які проявляються у процесі обробки інформації з доступом до елементів ІТС і зі зміною останніх (незаконне підключення до апаратури та ліній зв'язку, а також зняття інформації з ліній живлення різних елементів ІТС).

На підставі Акту обстеження та Моделі порушника політики безпеки СЗІ розробляє «Модель загроз для інформації в ІТС», яка затверджується керівником організації-власника (розпорядника) ІТС, та вноситься, за необхідності, до відповідних розділів Плану захисту та Технічного завдання на створення КСЗІ. Модель загроз має містити формалізований або неформалізований опис методів і засобів здійснення загроз для інформації, яка потребує захисту.

Модель загроз повинна визначити:

- перелік можливих типів загроз, класифікований за результатом впливу на інформацію, тобто на порушення яких її властивостей вони спрямовані (конфіденційності, цілісності або доступності інформації);

- перелік можливих способів реалізації загроз певного типу (способів атак) відносно різних інформаційних об'єктів ІТС у різному стані класифікований, наприклад, за такими ознаками, як компонент обчислювальної системи ІТС або програмний засіб, уразливості яких експлуатуються порушником, причини виникнення відповідної уразливості тощо.

Загрози для інформації, що обробляється в ІТС, залежать від характеристик ОС, апаратного складу, програмних засобів, фізичного середовища, персоналу, технологій обробки та інших чинників і можуть мати об'єктивну або суб'єктивну природу.

Загрози, що мають суб'єктивну природу, поділяються на випадкові (ненавмисні) та навмисні. Мають бути визначені основні види загроз для безпеки інформації, які можуть бути реалізовані стосовно ІТС і повинні враховуватись у моделі загроз, наприклад:
- зміна умов фізичного середовища (стихійні лиха і аварії, як землетрус, повінь, пожежа або інші випадкові події);
- збої та відмови у роботі технічних або програмних засобів (далі - ПЗ) ІТС;
- наслідки помилок під час проектування та розробки компонентів ІТС (технічних засобів, технології обробки інформації, ПЗ, засобів захисту, структур даних тощо);
- помилки персоналу (користувачів) ІТС під час експлуатації;
- навмисні дії (спроби) потенційних порушників.

Випадкові загрози суб'єктивної природи - це помилкові дії персоналу по неуважності, недбалості, незнанню тощо, але без навмисного наміру.

До них відносяться:
- дії, що призводять до відмови ІТС (окремих компонентів), руйнування апаратних, програмних, інформаційних ресурсів (обладнання, каналів зв’язку, видалення даних, програм тощо);
- ненавмисне пошкодження носіїв інформації;
- неправомірна зміна режимів роботи ІТС (окремих компонентів, обладнання, ПЗ тощо), ініціювання тестуючих або технологічних процесів, які здатні призвести до незворотних змін у системі (наприклад, форматування носіїв інформації);
- неумисне зараження ПЗ комп’ютерними вірусами;
- невиконання вимог до організаційних заходів захисту чинних в ІТС розпорядчих документів;
- помилки під час введення даних в систему, виведення даних за невірними адресами пристроїв, внутрішніх і зовнішніх абонентів тощо;
- будь-які дії, що можуть призвести до розголошення конфіденційних відомостей, атрибутів розмежування доступу, втрати атрибутів тощо;
- неправомірне впровадження та використання заборонених політикою безпеки ПЗ (наприклад, навчальні та ігрові програми, системне і прикладне забезпечення тощо);
- наслідки некомпетентного застосування засобів захисту тощо.

Навмисні загрози суб'єктивної природи - це дії порушника, спрямовані на проникнення в систему та одержання можливості НСД до її ресурсів або дезорганізацію роботи ІТС та виведення її з ладу.

До них відносяться:
- порушення фізичної цілісності ІТС (окремих компонентів, пристроїв, обладнання, носіїв інформації);
- порушення режимів функціонування (виведення з ладу) систем життєзабезпечення ІТС (електроживлення, заземлення, охоронної сигналізації, кондиціонування тощо.);
- порушення режимів функціонування ІТС (обладнання і ПЗ);
- впровадження та використання комп’ютерних вірусів, закладних (апаратних і програмних) і підслуховуючих пристроїв, інших засобів розвідки;
- використання (шантаж, підкуп тощо) з корисливою метою персоналу ІТС;
- крадіжки носіїв інформації, виробничих відходів (роздруків, записів, тощо);
- несанкціоноване копіювання носіїв інформації;
- читання залишкової інформації з оперативної пам'яті ЕОТ, зовнішніх накопичувачів;
- держання атрибутів доступу з наступним їх використанням для маскування під зареєстрованого користувача;
- неправомірне підключення до каналів зв’язку, перехоплення даних, що передаються, аналіз трафіку тощо;
- впровадження та використання забороненого політикою безпеки ПЗ або несанкціоноване використання ПЗ, за допомогою якого можна одержати доступ до критичної інформації (наприклад, аналізаторів безпеки мереж);
- інші.

Перелік суттєвих загроз має бути максимально повним і деталізованим. Для кожної з загроз необхідно визначити її спрямованість, джерело, механізм реалізації та можливі наслідки...

Чтобы прочитать лекцию полностью, напишите автору

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Ссылки | Отзывы

Контакт | Студентам | Ветеранам | Астрология | Карта сайта