05. Складання Моделі порушника безпеки інформації в ІТС

На підставі Акту обстеження та визначення загроз для ІТС СЗІ розробляє «Модель порушника безпеки інформації в ІТС», яка затверджується керівником організації-власника (розпорядника) ІТС, та вноситься, за необхідності, до відповідних розділів Плану захисту.

Модель порушника - це абстрактний формалізований або неформалізований опис дій порушника, який відображає його практичні та теоретичні можливості, апріорні знання, час і місце дії тощо. Як порушник розглядається особа, яка може одержати несанкціонований доступ (далі - НСД) до роботи з включеними до складу ІТС засобами.

Модель порушника повинна визначати:
- можливі цілі порушника та їх градація за ступенями небезпечності для ІТС та інформації, що потребує захисту;
- категорії персоналу, користувачів ІТС та сторонніх осіб, із числа яких може бути порушник;
- припущення про кваліфікацію порушника;
- припущення про характер його дій.

Метою порушника можуть бути:
- отримання необхідної інформації у потрібному обсязі та асортименті;
- мати можливість вносити зміни в інформаційні потоки у відповідності зі своїми намірами (інтересами, планами);
- нанесення збитків шляхом знищення матеріальних та інформаційних цінностей.

Порушники спочатку поділяються на дві основні групи:
- зовнішні,
- внутрішні.

Зовнішніх порушників можна розділити на:
- добре озброєну та технічно оснащену групу, що діє зовні швидко і напролом;
- поодиноких порушників, що не мають допуску на об'єкт і намагаються діяти потайки й обережно, так як вони усвідомлюють, що сили реагування мають перед ним переваги.

Сторонні особи, що можуть бути порушниками:
- клієнти (представники організацій, громадяни);
- відвідувачі (запрошені з якого-небудь приводу);
- представники організацій, взаємодіючих з питань забезпечення систем життєдіяльності організації (енерго-, водо-, теплопостачання тощо);
- представники конкуруючих організацій (іноземних служб) або особи, що діють за їх завданням;
- особи, які випадково або навмисно порушили пропускний режим (без мети порушити безпеку);
- будь-які особи за межами контрольованої зони.

Потенціальних внутрішніх порушників можна розділити на:
- допоміжний персонал об'єкту, що допущений на об'єкт, але не допущений до життєво важливого центру ІТС;
- основний персонал, що допущений до життєво важливого центру (найбільш небезпечний тип порушників);
- співробітників служби безпеки, які часто формально не допущені до життєво важливого центру ІТС, але реально мають достатньо широкі можливості для збору необхідної інформації і скоєння акції.

Серед внутрішніх порушників можна виділити такі категорії персоналу:
- користувачі (оператори) системи;
- персонал, що обслуговує технічні засоби (інженери, техніки);
- співробітники відділів розробки та супроводження програмного забезпечення (прикладні та системні програмісти);
- технічний персонал, що обслуговує будівлю (прибиральниці, електрики, сантехніки та інші співробітники, що мають доступ до будівлі та приміщення, де розташовані компоненти ІТС);
- співробітники служби безпеки;
- керівники різних рівнів та посадової ієрархії.

Крім професійного шпигунства, можна виділити три основних мотиви порушень:
- безвідповідальність,
- самоствердження,
- корисливий інтерес.

При порушеннях, викликаних безвідповідальністю, користувач цілеспрямовано або випадково виробляє руйнуючі дії, які не пов'язані проте зі злим умислом. У більшості випадків це наслідок некомпетентності або недбалості. Деякі користувачі вважають одержання доступу до системних наборів даних значним успіхом, затіваючи свого роду гру заради самоствердження або у власних очах, або в очах колег.

Порушення безпеки ІТС може бути викликано корисливим інтересом користувача ІТС. У цьому випадку він буде цілеспрямовано намагатися подолати систему захисту для несанкціонованого доступу до інформації в ІТС.

Усіх порушників можна класифікувати за такими ознаками:
- за рівнем знань про ІТС;
- за рівнем можливостей;
- за часом дії;
- за місцем дії.

За рівнем знань про ІТС (в залежності від кваліфікації та професійної майстерності):
- володіє низьким рівнем знань, але вміє працювати з технічними засобами ІТС;
- володіє середнім рівнем знань та практичними навичками роботи з технічними засобами ІТС та їх обслуговування;
- володіє високим рівнем знань у галузі програмування та обчислювальної техніки, проектування та експлуатації ІТС;
- знає структуру, функції й механізми дії засобів захисту інформації в ІТС, їх недоліки та можливості.

За рівнем можливостей (в залежності від методів і засобів, що використовуються):
- застосовує чисто агентурні методи отримання відомостей;
- застосовує пасивні засоби (технічні засоби перехоплення без модифікації компонентів системи);
- використовує тільки штатні засоби та недоліки системи захисту для її подолання (несанкціоновані дії з використанням дозволених засобів), а також компактні носії інформації, які можуть бути тайком пронесені крізь пости охорони;
- застосовує методи та засоби активного впливу (модифікація та підключення додаткових технічних засобів, перехоплення з каналів передачі даних, впровадження спеціальних програмних закладок).

За часом дії (в залежності від активності або пасивності системи):
- у процесі функціонування (під час роботи компонентів системи);
- у період неактивності системи (у неробочий час, під час планових перерв у її роботі, перерв для обслуговування та ремонтів і т.д.);
- як у процесі функціонування, так і в період неактивності системи.

За місцем дії (в залежності від території доступу до засобів системи):
- без доступу на контрольовану територію організації;
- з контрольованої території без доступу до будівель та споруджень;
- усередині приміщень, але без доступу до технічних засобів;
- з робочих місць кінцевих користувачів (операторів);
- з доступом у зону даних (баз даних, архівів тощо);
- з доступом у зону управління засобами забезпечення безпеки.

Враховуються також такі обмеження та припущення про характер дій можливих порушників:

- робота з підбору та розстановки кадрів, а також заходи контролю за персоналом ускладнюють можливість створення коаліцій порушників, тобто злочинного угрупування (змови) і цілеспрямованих дій з подолання системи захисту двох і більше порушників;

- порушник, плануючи спробу НСД, приховує свої несанкціоновані дії від інших співробітників;

- НСД може бути наслідком помилок користувачів, адміністраторів, а також хиб прийнятої технології обробки інформації тощо.

Припускається, що в своєму рівні порушник - це фахівець вищої кваліфікації, який має повну інформацію про ІТС і засоби захисту. Така класифікація порушників є корисною для використання в процесі оцінки ризиків, аналізу вразливості системи, ефективності існуючих і планових заходів захисту.

Під час формування моделі порушника обов'язково повинно бути визначено:
- ймовірність реалізації загрози,
- своєчасність виявлення,
- відомості про порушення.

Слід зауважити, що всі злочини, зокрема і комп'ютерні, здійснюються людиною. Користувачі ІТС, з одного боку, є її складовою частиною, а з іншого - основною причиною і рухаючою силою порушень і злочинів. Отже, питання безпеки захищених ІТС фактично є питанням людських відносин та людської поведінки.

Модель порушників можна відобразити системою таблиць, наприклад:

Для побудови моделі використовуються усі можливі категорії, ознаки та характеристики порушників для більш точного їх аналізу, причому рівень загрози кожної з них вказується в дужках і оцінюється за 4-бальною шкалою.

Таблиця 1. Категорії порушників, визначених у моделі

Позна-чення

Визначення категорії

Рівень загрози

 

Внутрішні по відношенню до ІТС

 

ПВ1

Технічний персонал, який обслуговує будови та приміщення (електрики, прибиральники тощо), в яких розташовані компоненти ІТС

1

ПВ2

Персонал, який обслуговує технічні засоби ІТС (інженери, техніки)

2

ПВ3

Користувачі (оператори) ІТС

2

ПВ4

Адміністратори ІТC, співробітники служби захисту інформації

3

ПВ5

Співробітники служби безпеки установи та керівники різних рівнів

4

 

Зовнішні по відношенню до ІТС

 

ПЗ1

Відвідувачі (запрошені з будь-якого приводу)

1

ПЗ2

Представники організацій, що взаємодіють з питань технічного забезпечення (енерго-, водо-, теплопостачання і таке інше)

2

ПЗ3

Хакери

3

ПЗ4

Агенти конкурентів або закордонних спецслужб «під прикриттям»

4


Таблиця 2. Специфікація моделі порушника за мотивами здійснення порушень

Позна-чення

Мотив порушення

Рівень загрози

М1

Безвідповідальність

1

М2

Самоствердження

2

М3

Корисливий інтерес

3

М4

Професійний обов’язок (ПЗ4)

4


Таблиця 3. Специфікація моделі порушника за рівнем кваліфікації та обізнаності щодо ІТС

Позна-чення

Основні кваліфікаційні ознаки порушника

Рівень загрози

К1

Володіє низьким рівнем знань, але вміє працювати з технічними засобами ІТС

1

К2

Володіє середнім рівнем знань та практичними навичками роботи з технічними засобами ІТС та їх обслуговування

2

К3

Володіє високим рівнем знань у галузі програмування та обчислювальної техніки, проектування та експлуатації ІТС

3

К4

Знає структуру, функції й механізми дії засобів захисту інформації в ІТС, їх недоліки та можливості

4


Таблиця 4. Специфікація моделі порушника за показником можливостей використання засобів та методів подолання системи захисту

Позна-чення

Характеристика можливостей порушника

Рівень загрози

З1

Може лише підслуховувати розмови у приміщеннях та підглядати у документи на робочих місцях

1

З2

Використовує пасивні технічні засоби перехвату без модифікації інформації та компонентів ІТС

2

З3

Використовує лише штатні засоби та недоліки системи захисту для її подолання (несанкціоновані дії з використанням дозволених засобів), а також компактні машинні носії інформації, які можуть бути приховано пронесено крізь охорону

3

З4

Використовує технічні засоби активного впливу з метою модифікації інформації та компонентів ІТС, дезорганізації систем обробки інформації

4


Таблиця 5. Специфікація моделі порушника за часом дії

Позна-чення

Характеристика можливостей порушника

Рівень загрози

Ч1

Під час повної бездіяльності ІТС з метою відновлення та ремонту

1

Ч2

Під час призупинки компонентів ІТС з метою технічного обслуговування та модернізації

2

Ч3

Під час функціонування ІТС (або компонентів системи)

3

Ч4

Як у процесі функціонування ІТС, так і під час призупинки компонентів системи

4


Таблиця 6. Специфікація моделі порушника за місцем дії

Позна-чення

Характеристика місця дії порушника

Рівень загрози

Д1

Усередині приміщень, але без доступу до технічних засобів ІТС

1

Д2

З робочих місць користувачів (операторів) ІТС

2

Д3

З доступом у зону зберігання баз даних, архівів тощо

3

Д4

З доступом у зону керування засобами забезпечення безпеки ІТС

4

 

Виведемо два варіанти сумарного рівня загроз для окремих категорій можливих порушників:

1) внутрішній порушник «ПВ» - варіант мінімальних загроз з причини безвідповідального ставлення до виконання своїх посадових обов’язків;

2) зовнішній порушник «ПЗ4» (агент конкурентів або закордонних спецслужб «під прикриттям») - варіант максимальних загроз з причини цілеспрямованих несанкціонованих дій з метою модифікації або викрадення інформації.

 

Посада

Категорія поруш-ника

Мотив пору-шення

Рівень обізнаності щодо ІТС

Можливості щодо подолання системи захисту

Можли-вості за часом дії

Можли-вості за місцем дії

Сума заг-роз

приби-ральник

ПВ1

М1

К1

З1

Ч4

Д1

9

1

1

1

1

4

1

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч4

Д1

21

4

4

4

4

4

1

елект-рик

ПВ1

М1

К1

З1

Ч1

Д1

8

1

1

1

1

3

1

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч1

Д1

20

4

4

4

4

3

1

технік

ПВ2

М1

К2

З1

Ч4

Д3

12

2

1

2

1

4

2

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч4

Д3

22

4

4

4

4

4

2

корис-тувач

ПВ3

М1

К2

З1

Ч3

Д2

11

2

1

2

1

3

2

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч3

Д2

21

4

4

4

4

3

2

адмініс-тратор

ПВ4

М1

К4

З1

Ч4

Д4

17

3

1

4

1

4

4

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч4

Д4

24

4

4

4

4

4

4

служба безпека

ПВ5

М1

К1

З1

Ч4

Д3

14

4

1

1

1

4

3

ПЗ4

М4

К4

З4

Ч4

Д3

23

4

4

4

4

4

3

Діаграмна модель порушника політики безпеки інформації

Диграммная модель нарушителя политики безопасности

 

Після зведення усіх даних 1-го варіанту в одну таблицю отримаємо таку табличну «Модель внутрішнього порушника політики безпеки інформації»:

 

Категорія порушника «ПВ»

Мотив пору-шення

Рівень обізнаності щодо ІТС

Можливості щодо подолання системи захисту

Можли-вості за часом дії

Можли-вості за місцем дії

Сума загроз

Служба безпеки

М1

К1

З1

Ч4

Д3

14

Адмініст-ратор

М1

К4

З1

Ч4

Д4

17

Користувач

М1

К2

З1

Ч3

Д2

11

Технік ІТС

М1

К2

З1

Ч4

Д3

12

Електрик

М1

К1

З1

Ч1

Д1

8

Прибираль-ник

М1

К1

З1

Ч4

Д1

9

Висновок

З останньої таблиці видно, що найбільшу загрозу, що має відношення до проблеми захисту інформації, становить адміністратор ІТС. Тому організація роботи цієї особи повинна бути найбільш контрольованою, оскільки вона є основним потенційним порушником безпеки інформації.

Те, що основною загрозою для безпеки інформації в ІТС є персонал ІТС, підтверджують і дані, опубліковані у 2010 році американським інститутом комп'ютерної безпеки (Сан-Франциско, штат Каліфорнія), згідно з якими порушення захисту комп'ютерних систем відбувається з таких причин:
- несанкціонований доступ - 2%;
- ураження вірусами - 3%;
- технічні відмови апаратури мережі - 20%;
- цілеспрямовані дії персоналу - 20%;
- помилки персоналу (недостатній рівень кваліфікації) - 55%.

Таким чином, основною потенційною загрозою для інформації в ІТС слід вважати цілеспрямовані або випадкові деструктивні дії персоналу, оскільки вони становлять 75% усіх випадків.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Книга | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Ссылки | Отзывы

Контакт | Студентам | Ветеранам | Астрология | Карта сайтаРейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика