02. Текст Устава Организации

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Обласна організація ветеранів урядового зв'язку» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах звільнених зі служби військовослужбовців підрозділів урядового зв'язку органів безпеки,  осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також звільнених на пенсію працівників цих підрозділів з метою захисту їх соціальних, економічних та інших загальних інтересів згідно чинного законодавства України.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання» та іншими нормативними актами і цим Статутом.

1.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації в установленому порядку і має право на придбання майна, для здійснення своєї статутної діяльності. Вона представляє і захищає свої законні інтереси, відстоює права та інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, здійснює інші повноваження передбачені діючим законодавством України.

1.4. Організація може мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, штампи і відповідні бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику, затверджені та зареєстровані в установленому порядку.

2. Мета і завдання Організації

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів членів організації.

2.2. Для виконання поставленої мети Організації у встановленому порядку здійснює такі завдання:
- сприяє покращенню матеріального стану та побутових умов членів організації;
- проводить роботу у напрямі військово-патріотичного виховання молоді, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- сприяє пропаганді та спадкоємності традицій підрозділів Урядового зв’язку;
- допомогає членам Організації, в межах можливого, у вирішенні проблем працевлаштування і перекваліфікації;
- сприяє залученню до активної громадської діяльності ветеранів та осіб похилого віку, що є членами організації;
- налагоджує спілкування серед членів Організації, підтримує їх моральний стан, відстоювання їхньої честі та гідності;
- підтримує тісні зв’язки з керівництвом та особовим складом Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області, державними установами і громадськими організаціями з питань вирішення своїх статутних вимог;
- підтримує зв’язки з ветеранськими організаціями зарубіжних країн, піклується про зміцнення дружби між народами;
- надає допомогу у фінансуванні будівництва житла членам Організації та особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які потребують поліпшення житлових умов;
- залучає фінансові і матеріальні ресурси фізичних та юридичних осіб для виконання завдань Організації.

2.3. З метою вирішення завдань, визначених цим Статутом, Організація вільно розповсюджує інформацію про свої наміри та діяльність, а в окремих випадках і у відповідності з чинним законодавством також має право:
- представництва і захисту законних інтересів своїх членів в державних і громадських установах;
- формувати творчі і спортивні колективи, організовувати благочинні акції шляхом проведення культурно-масових заходів;
- заснувати засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність;
- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями, в тому числі зарубіжних країн;
- популяризувати свою назву та символіку;
- за рішенням Ради Організації розпоряджатись матеріальними цінностями (дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання майна), що належать Організації;
- фінансувати конкретні цільові програми, що випливають із мети та завдань Організації;
- налагоджувати і підтримувати ділові стосунки з іншими ветеранськими організаціями;
- проводити інші заходи, які передбачені чинним законодавством України і спрямовані на виконання намірів і завдань Організації.

      3. Організаційна побудова

3.1. Організація створюється на громадських засадах, здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України, цього Статуту і будує її на принципах:
- добровільного вступу в Організацію і вільного виходу з неї;
- рівності всіх членів Організації;
- захисту громадянських прав і гідності своїх членів;
- співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування;
- співпраці з керівництвом Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та іншими організаціями.

3.2. Керівними і контролюючими органами Організації є:
- загальні збори членів Організації (далі - загальні збори);
- Рада Організації (далі – Рада ветеранів);
- Ревізійна комісія.

4. Членство в Організації

4.1. Членство в Організації є добровільним.

Індивідуальними членами Організації, незалежно від національності, політичних переконань, партійної належності, можуть бути звільнені зі служби військовослужбовці підрозділів урядового зв'язку органів безпеки, особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також звільнені на пенсію працівники цих підрозділів, які пропрацювали (прослужили) у них не менше 5 років, проживають на території Закарпатської області, визнають цей Статут і в міру своїх можливостей беруть посильну участь у її роботі.

4.2. Прийом в індивідуальні члени проводиться на загальних зборах, а в період між проведенням загальних зборів – на засіданнях Ради ветеранів на підставі письмової заяви.

4.3. Вихід із членів Організації – вільний і здійснюється за письмовою заявою її члена на засіданні Ради ветеранів, про що робиться запис в картці обліку.

4.4. Членство в Організації припиняється також у випадку виключення її члена за рішенням загальних зборів за його діяльність, яка дискредитує Організацію, його членів або за грубе порушення ним цього Статуту.

5. Права та обов'язки членів Організації

 5.1. Член Організації має право:
- вибирати і бути обраним до керівних органів Організації;
- брати участь у роботі загальних зборів з правом вирішального голосу, а також у засіданнях Ради ветеранів з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозиції, звертатися з запитами та за допомогою в межах компетенції Організації;
- приймати участь в усіх видах діяльності Організації у відповідності з її намірами і завданнями.

5.2. Член Організації зобов’язаний:
- ретельно виконувати вимоги цього Статуту, розпорядження Голови Ради ветеранів, рішення загальних зборів і Ради ветеранів;
- з гідністю і честю нести звання ветерана Урядового зв’язку;
- активно пропагувати традиції підрозділів Урядового зв’язку;
- берегти єдність Організації і зміцнювати її ряди;
- займати активну життєву позицію у суспільстві;
- в міру своїх можливостей брати участь у заходах, котрі проводяться Організацією;
- допомагати один одному, показувати приклад у дотриманні норм громадської моралі, честі і гідності.

6. Загальні збори Організації

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

6.2. Загальні збори повноважні, якщо в їх роботі беруть участь 50% і більше членів Організації, які перебувають на обліку.

6.3. Постанови загальних зборів вважаються дійсними, якщо за їх прийняття проголосувало більшість присутніх членів.

6.4. Компетенцією Загальних зборів є:
- прийняття Статуту Організації, затвердження змін і доповнень до нього;
- вибори терміном на п’ять років складу Ради ветеранів, Голови Ради ветеранів, Ревізійної комісії;
- виключення з Організації ветерана за його діяльність, яка дискредитує ОВУЗ, його членів або за грубе порушення ним цього Статуту;
- визначення перспективних напрямків діяльності Організації і основних шляхів, методів, форм і способів вирішення завдань;
- затвердження програм і планів діяльності Організації;
- заслуховування звітів про діяльність Ради ветеранів, Ревізійної комісії, затвердження основних статей витрат;
- визначення необхідності, розміру та порядку сплати членських внесків;
- затвердження бюджету Організації;
- реалізація права власності на матеріальні цінності та кошти Організації;
- прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Організації;
- призначення у випадку необхідності ліквідаційної комісії.

6.5. Загальні збори скликаються Радою Організації, яка визначає місце та дату проведення Загальних зборів, порядок денний. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менш 10% членів Організації, а також за рішенням Ради ветеранів.

6.6. Загальні збори за своєю ініціативою мають право розглянути будь-які питання діяльності Організації, а також передавати рішення окремих питань на розгляд Ради ветеранів, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів, передбачених п.6.4. цього Статуту.

7. Рада ветеранів Організації

7.1. В період між Загальними зборами керівним і постійно діючим органом є Рада ветеранів, яка обирається терміном на п’ять років і проводить свої засідання по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

7.2. До складу Ради ветеранів входять: Голова Ради ветеранів, заступник Голови Ради ветеранів та три члени.

7.3. До компетенції Ради ветеранів відносяться питання:
- визначення конкретних шляхів реалізації цього Статуту і рішень загальних зборів;
- вибори заступника Голови Ради ветеранів;
- затвердження зразків печаток і штампів, символіки, фірмових бланків та їх реєстрація;
- прийом нових членів в Організацію і виключення з неї на підставі відповідної заяви;
- у разі необхідності розробка проекту змін і доповнень до діючого Статуту з подальшим їх затвердженням на Загальних зборах;
- підготовка проектів нових програм і планів для розгляду їх на загальних зборах;
- затвердження звітів фінансово-господарської діяльності ОВУЗ;
- скликання чергових Загальних зборів ОВУЗ;

7.4. Рада ветеранів розпоряджається майном і коштами Організації в межах, затверджених загальними зборами.

7.4. Засідання Ради ветеранів вважається повноважним за умови присутності 4-х її членів. Рішення Ради ветеранів вважається чинним, коли за нього проголосували не менше 3-х її членів.

8. Голова Ради ветеранів

8.1. Голова Ради ветеранів обирається на Загальних зборах терміном на п’ять років, очолює Раду ветеранів і організовує її роботу.

8.2. До обов’язків Голови Ради ветеранів віднесено:
- керівництво Радою ветеранів, підготовка і проведення її засідань;
- загальне керівництво Організації;
- самостійне вирішення повсякденних питань діяльності Організації, за винятком тих, що відносяться до компетенції загальних зборів і Ради ветеранів;
- підготовка і проведення загальних зборів.

8.3. Голова Ради ветеранів діє від імені Організації без письмового доручення; представляє її у всіх вітчизняних й іноземних організаціях і фірмах, підприємствах; заключає договори, видає доручення; відкриває рахунки в банках на ім’я Організації, підписує фінансові документи; видає розпорядження, обов’язкові для всіх членів Організації.

8.4. В своїй діяльності Голова Ради ветеранів підзвітний тільки загальним зборам і може бути відсторонений від посади тільки шляхом голосування на загальних зборах рішенням двох третин голосів присутніх.

9. Заступник Голови Ради ветеранів

Заступник Голови Ради ветеранів виконує функції, покладені на нього Головою та затверджені Радою ветеранів.

10. Ревізійна комісія

10.1. Ревізійна комісія є вищим контролюючим органом і підзвітна тільки Загальним зборам. До складу Ревізійної комісії входять: Голова  Ревізійної комісії та два члени, які обираються на Загальних зборах терміном на п’ять років.

10.2. До компетенції Ревізійної комісії відноситься:
- проведення контролю за виконанням Статутних вимог всіма членами і посадовими особами Організації;
- контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації, перевірка правильності виконання її бюджету;
- перевірка роботи зі скаргами та заявами ветеранів.

10.3. Обрання Голови Ревізійної комісії відбувається відкритим чи таємним голосуванням за рішенням Загальних зборів. Обраною є особа, яка набрала 50% і більше голосів присутніх.

10.4. Ревізія фінансово-господарської діяльності ОВУЗ проводиться один раз на рік до проведення Загальних зборів. Результати роботи Ревізійної комісії оголошуються на Загальних зборах.

11. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності
відокремлених підрозділів Організації

11.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Ради ветеранів Організації.

11.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада ветеранів організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організацїї.

11.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради ветеранів;
- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

11.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:
- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
- бути присутнїм на Загальних зборах Організації, засіданнях Ради ветеранів;
- звертатись з клопотаннями до керївних органів Організації;
- на захист своїх законних прав та їнтересів;
- на всебічне сприяння від керівних органів Організації.

11.5. Керївник відокремленого підрозділу зобов'язаний:
- дотримуватись вимог Статуту Організації;
- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

11.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шдяхом його закриття за рішенням Ради ветеранів або Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

11.7. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

12. Порядок оскарження рішень, дій,
бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг

12.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації.

12.2. Скарги на рішення керівних органів розглядаються Радою ветеранів протягом місяця з дати їх надходження, і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, рада ветеранів зобов'язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.

12.3. Скарги, адресовані Голові, розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Ради ветеранів. Скарга на засіданні Ради ветеранів розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.

12.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів.

12.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядоі скарг здійснює Ревізор.

13. Кошти і майно Організації

13.1. Кошти Організації формуються з:
- разових або періодичних внесків засновників та членів;
- добровільних пожертвувань ветеранів та інших громадян;
- фінансових надходжень – підтримки, яку надають Організації державні органи та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції;
- коштів, які виділяються профспілковими організаціями, фондами соціального страхування та іншими фондами, підприємствами, установами, товариствами, акціонерними і комерційними структурами, благодійними та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства України;
- благодійних внесків;
- пожертв та внесків, що мають цільовий характер (гранти), надані фізичними та юридичними особами, в тому числі іноземними державами та іноземними, міжнародними благодійними організаціями. Внески можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі ОВУЗ відповідних коштів, майна, надання послуг;
- коштів, які надходять у вигляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством України.

13.2. Право розпоряджатися коштами належить Організації. Розпорядником коштів є Голова Ради ветеранів, у разі його відсутності – заступник Голови Ради ветеранів, а у спірних питаннях – Рада ветеранів.

13.3. Кошти Організації можуть бути використані на здійснення статутної діяльності.

13.4. Організація може мати в своїй власності:
- будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення Статутних завдань, яке безкоштовно надається органами державної влади і місцевими органами самоврядування, відповідно з діючим законодавством України;
- майно, придбане за рахунок власних коштів, або передане безкоштовно профспілковими та іншими організаціями.

13.5. Організація веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстровану в органах податкової інспекції і вносить в бюджет платежі в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

14. Міжнародні зв’язки Організації

Організація у відповідності до статутних вимог і завдань має право вступати в міжнародні організації, підтримувати міжнародні контакти і зв’язки з ветеранськими організаціями дружніх країн, укладати відповідні договори згідно чинного законодавства України.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються на загальних зборах, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на зборах.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

16. Припинення діяльності Організації

16.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше  3/4 присутніх на зборах.

16.2. Ліквідація Організації може бути проведена за рішенням суду, у випадках, які передбачені законодавством України.

16.3. У випадку ліквідації Організації за рішенням Загальних зборів Організації або за рішенням суду, орган, який прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію, до якої переходять усі права по управлінню справами Організації.

16.4. Кошти та інше майно після ліквідації Організації не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються безоплатно іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в доход держави.

Книги | Автор | Статьи | Фильмы | Фото | Отзывы | Контакт | Студентам | Ветеранам | Творчество | Учебники | Астрология